Karolinska Institutet,

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) bedriver forskning och undervisning inom områdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som kompetensutveckling för forskare, lärare och ledare inom Karolinska Institutet. Institutionen har ca 150 medarbetare och finns i Widerströmska huset, Campus Solna samt på ki.se/lime

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till utbildning på forskarnivå (forskarutbildning). Forskarutbildning består av forskningsarbete under handledning kompletterat med kurser och andra utbildningsmoment. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargrupp

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av Psykisk Ohälsa (NASP) är beläget vid Karolinska Institutet Solna Campus. Sedan 1993 har NASP en rådgivande roll inom självmordsforskning och förebyggande av psykisk ohälsa, nationellt och i Region Stockholm. NASP kännetecknas av en internationell och dynamisk forskningsmiljö med fokus på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, främst ur ett folkhälsoperspektiv. NASP deltar även kontinuerligt i utbildnings- och implementeringsaktiviteter, både i Sverige och utomlands. Engagemanget i undervisning, forskning och implementeringsaktiviteter inom området förebyggande av självmord och främjande av psykisk hälsa är av högt värde för doktorander eftersom doktoranderna får uppleva hur forskningen omsätts i praktiken.

NASP är också WHO:s samarbetscenter för forskning, utbildning och metodutveckling i förebyggande av självmord och har ett starkt internationellt perspektiv med deltagande i flera internationella nätverk av forskare. Dessa inkluderar World Psychiatric Association, European Psychiatric Association och ett antal europeiska forskningskonsortier som NASP varit med och skapat eller deltagit i.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden kommer att bearbeta kunskap och data som samlats in i forskningsprojektet NEurobehavioural predictiVE and peRsonalised Modelling of depressive symptoms duriNg primary somatic Diseases with ICT-enabled self-management procedures (NEVERMIND). NEVERMIND har fått finansiering från EU:s ramprogram Horizon 2020 för forskning och innovation, och är utformat för att använda teknik för att stärka personer som lider av symtom på depression relaterade till allvarliga somatiska sjukdomar som bröst- och prostatacancer, hjärtinfarkt och svår diabetes. Syftet med projektet är att placera patientens psykiska hälsa i centrum genom att använda en smartphone-app samt en lätt, sensibiliserad tröja som samlar in information om patientens psykiska och fysiska hälsa och därefter ger dem effektiv feedback. Baserat på de personuppgifter som samlas in genereras förslag för patienten som uppmuntrar till att ändra på vanor eller livsstil för att minska förekomsten och svårighetsgraden av depressiva symtom.

Doktorandprojektet kommer att fokusera på implementerande forskning om faktorer som påverkar mottaglighet, användbarhet och tillfredsställelse av NEVERMIND:s självhanterande e-hälsointervention vid hantering av depressiva symtom för patienter inom målgruppen. I synnerhet kommer doktoranden att undersöka hinder och möjliggörare för genomförandet av e-hälsointerventioner i klinisk praxis.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Den ideala kandidaten för denna doktorsexamen har en magisterexamen i folkhälsa (psykisk hälsa), psykologi eller relaterat ämnesområde. Sökande bör också ha en bakgrund inom biostatistik i forskningssammanhang. Tidigare erfarenhet av digitala interventioner inom psykisk hälsa samt erfarenhet av att arbeta med ett tvärvetenskapligt forskarteam kommer att värderas högt. Kompetens inom statistik och datahantering är också en viktig färdighet som kommer att tas i beaktning.

Den sökande kommer att ingå i ett dynamiskt internationellt forskarteam och ska vara driven, självmotiverad, ta initiativ, ha god kommunikations- och problemlösningsförmåga och ha utmärkta organisatoriska färdigheter. Den sökande måste kunna arbeta som en del av ett tvärvetenskapligt team och kunna arbeta enligt det internationella konsortiets tidsramar. Den sökande måste tala flytande engelska och ha avancerade skrivfärdigheter på engelska. Den sökande bör ha god vana att använda Microsoft Office-applikationer och minst ett statistiskt programvarupaket (SPSS, Stata, R, SAS). Färdighet i mer än ett statistiskt programvarupaket är en fördel.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt övernskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5332/2019
Kontakt
 • Vladimir Carli, Lektor,, vladimir.carli@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2019-10-25
Sista ansökningsdag 2019-11-15

Tillbaka till lediga jobb