Vill du bidra till medicinsk forskning av högsta kvalitet?

Karolinska Institutet utlyser tjänster inom Data-Driven Life Science (DDLS) Fellows-programmet. Tjänsterna är en del av Karolinska Institutets engagemang i det nationella DDLS-programmet och Karolinska Institutets Fellows kommer arbeta vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och ingå i en inspirerande gemenskap från alla SciLifeLab:s värduniversitet på SciLifeLab Campus Solna.

Denna utlysning är en av tre aktuella utlysningar på Karolinska Institutet av biträdande lektorer inom program anknutna till SciLifeLab. De andra två utlysningarna är för DDLS Fellow inom datadriven smittspridning och infektionsbiologi och upp till två SciLifeLab Fellows inom molekylära livsvetenskaper.

Anställningsform

Anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning på högst sex år totalt vid Karolinska Institutet.

En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt Karolinska Institutets anvisningar till anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som Karolinska Institutet har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av de anvisningar till anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här.

Beskrivning av tjänsten

Syftet med anställningen som biträdande lektor är att utveckla självständighet som forskare och uppnå meritering såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor i medicinsk vetenskap.

DDLS Fellows är baserade på både SciLifeLab och vid en av Karolinska Institutets 22 institutioner. Den som tilldelas ska på egen hand identifiera och överenskomma med en institution vid Karolinska Institutet för anställningen som biträdande lektor, samt förhandla anställningsvillkoren. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

DDLS-programmet finansierar de första fem åren av tjänsten medans det sista och sjätte året finansieras av den mottagande institutionen under totalt högst sex års anställning som biträdande lektor.

Anställningen ska påbörjas hos den mottagande institutionen senast 1 januari 2025. I det fall en sökande som erhåller anställning genom utlysningen har en tidigare anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet avräknas motsvarande tid från den nya anställningen, och de tilldelade medlen minskas i motsvarande utsträckning.

Det nationella DDLS Fellows-programmet

Datadriven livsvetenskap använder data, beräkningsmetoder och artificiell intelligens för att studera biologiska system och processer på alla nivåer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människans hälsa och de globala ekosystemen. SciLifeLab och Wallenbergs nationella program för datadriven livsvetenskap (DDLS) har som mål att rekrytera och utbilda nästa generations forskare inom datadriven livsvetenskap och skapa globalt ledande kompetens inom beräknings- och datavetenskap för livsvetenskap i Sverige. Programmet har 3,1 miljarder SEK i finansiering (ca 290 MUSD) under 12 år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Till programmet kommer 39 framstående juniora gruppledare rekryteras, 210 postdoktorer anställas, och en forskarskola inrättas för 260 doktorander inom både akademin och industrin. Gruppledarna, DDLS fellows, kommer att rekryteras till de 11 deltagande lärosätena/organisationerna, men blir också del av ett nätverk inom det nationella DDLS-programmet koordinerat av SciLifeLab. DDLS-programmet omfattar fyra strategiska områden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biodiversitet, precisionsmedicin och diagnostik, samt smittspridning och infektionsbiologi. För mer information, se www.scilifelab.se/data-driven.

Under år 2022 och 2023 har 20 unga DDLS fellows rekryterats till programmet och vi söker nu ytterligare 19 gruppledare. Varje DDLS Fellow får ett rekryteringspaket på 17 MSEK, avsett att täcka 5 år av egen lön och andra resurser, såsom två doktorander och två postdoc-tjänster samt löpande kostnader. Anställningarna som Fellow/gruppledare är tidsbegränsade med möjlighet till befordran och tillsvidareanställning vid respektive värduniversitet/-organisation.

Livsvetenskapens framtid är datadriven. Kommer du att leda den förändringen med oss? Ansök nu!

Karolinska Institutet utlyser en tjänst inom DDLS Fellows-programmet som biträdande lektor inom datadriven precisionsmedicin och diagnostik.

Datadriven precisionsmedicin och diagnostik

Datadriven precisionsmedicin och diagnostik omfattar dataintegration, analys, visualisering och datatolkning för patientstratifiering, upptäckt av biomarkörer för sjukdomsrisker, diagnos, läkemedelsrespons och övervakning av hälsa. Forskning inom precisionsmedicin förväntas använda befintliga starka tillgångar i Sverige och utomlands, såsom molekylära data (t.ex. omics), avbildningstekniker, elektroniska hälso- och sjukvårdsdata, longitudinella patient- och befolkningsregister och biobanker.

Ämnet avser forskning inom det breda området precisionsmedicin och diagnostik med en stark beräkningsprofil. Det övergripande syftet är att ämnesområdet ska leda till innovativ utveckling och/eller användning av nya datadrivna metoder baserade på maskininlärning, artificiell intelligens eller andra beräkningstekniker.

SciLifeLab

SciLifeLab är ett akademiskt samarbete mellan flera svenska universitet och en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur med fokus på hälsa och miljö (www.scilifelab.se). Ett av SciLifeLab:s kärnuppdrag är att tillhandahålla teknologiska lösningar som främjar storskaliga analyser av biologiska processer på molekylär nivå. SciLifeLab Campus Solna grundades 2010 som en gemensam satsning från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet och är den största av SciLifeLab:s nationella sites där flera universitet samarbetar under samma tak. På SciLifeLab Campus Solna finns moderna resurser och teknisk infrastruktur för bland annat high throughput DNA-sekvensering, genexpressionsanalys (singelcell och spatiotranskriptomik), proteinprofilering, strukturbiologi, cellprofilering, kemisk och funktionell biologi, avancerad visualisering, avancerad bioinformatik, biostatistik och systembiologi. Tillsammans har Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet ca. 100 forskargruppen och 1200 anställda på SciLifeLab, inklusive en av de största grupperna med bioinformatiker och beräkningsbiologer i EU. Forskningsmiljön på SciLifeLab Campus Solna utgör ett av de starkaste centrumen för forskning inom livsvetenskaper i världen.

Behörighetskrav

Behörig för anställning som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl för att avräkna tid.

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret
 • längre sjukdom
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader)
 • specialistutbildning för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Sökande ska under de senaste åren ha genomfört forskning av hög kvalitet, samt visat förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva forskning av hög kvalitet. Sökande ska under de senaste åren ha publicerat i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste författare och/eller sisteförfattare. Sökande ska ha visat förmåga att som huvudsökande erhålla extern finansiering.

Bedömningsgrunder

Ansökningar kommer bedömas enligt följande kriterier:

 • den sökandes kompetens
 • forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet
 • relevans för utlysningen

Vad erbjuder Karolinska Institutet?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Ansökan

Vi föredrar att ansökningar skrivs på engelska. Ansökningar måste innehålla följande handlingar som ska laddas upp som separata filer numrerade i enligt nedan:

 1. personligt brev (2 sidor)
 2. Curriculum Vitae (3 sidor)
 3. intyg på doktorsexamen
 4. komplett publikationslista*
 5. kontaktuppgifter till tre referenspersoner
 6. forskningsplan med redogörelse för relevans för utlysningen (4 sidor inklusive referenser)
 7. intyg för avräkningsbar tid

* Bifoga din publikationslista utformad enligt rubriker och information nedan. Sortera publikationerna under varje rubrik i omvänd kronologisk ordning, så att de det senast publicerade arbetet hamnar överst i listan. Ordningen på författarnas namn ska vara identisk med ordningen i det publicerade verket och ditt namn ska vara markerat i fetstil i författarlistan. Alla publicerade arbeten ska innehålla en DOI med hyperlänk.

     I. Urval av publikationer: Lista de upp till tre publikationerna som är viktigast för din ansökan. Redogör för hur du har bidragit till varje arbete och vilken relevans det har för det beskrivna forskningsprojektet (högst 4 rader per publikation).
     II. Alla publikationer: Lista alla publikationer i ordning under följande rubriker (inklusive publikationer listade under del ett ovan):
          a. Sakkunnigbedömda publicerade originalartiklar
          b. Sakkunnigbedömda publicerade konferensbidrag
          c. Sakkunnigbedömda publicerade böcker och bokkapitel
          d. Originalartiklar ämnade för sakkunnigbedömning och publicering (inklusive pre-publicerade artiklar, artiklar in press, artiklar i manuskript)
          e. Andra relevanta publicerade arbeten ej sakkunnigbedömda (inklusive protokoll, dataset, kod, populärvetenskapliga artiklar och presentationer)

Välkommen att inkomma med ansökan senast 15 oktober 2023. Inga ansökningar, tillägg eller revideringar kommer accepteras efter detta datum.

Ansökningar kommer bedömas i flera steg innan urval till intervju görs. Sökande kommer ombes att presentera i ett forskningsseminarium som en del av urvalsprocessen. Intervjuer är planerade att hållas i Stockholm under perioden 18 – 22 mars 2024.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, dock senast 1 januari 2025
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna/Flemingsberg
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2768/2023
Kontakt
 • Michaela Stadtlander, HR, michaela.stadtlander@ki.se
Facklig företrädare
 • Bodil Moberg, OFR, bodil.moberg@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • B Torkel Falkenberg, Saco-S, torkel.falkenberg@ki.se
Publicerat 2023-07-06
Sista ansökningsdag 2023-10-15

Tillbaka till lediga jobb