Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa) bedriver utbildning och forskning inom fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård på mycket hög internationell nivå. Institutionen har ca 400 medarbetare, 30 forskargrupper och 75 doktorander. Vi erbjuder en dynamisk forsknings- och undervisningsmiljö i nyrenoverade lokaler i nybyggda Biomedicum på Campus Solna som kopplats till motsvarande kliniska undervisnings- och forskningsmiljöer vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset. Forskningsverksamheten på institutionen inkluderar ämnesområdena anestesiologi och intensivvård, kardiovaskulära och respiratoriska system, neuropsykofarmakologi, neuroinflammation, cellulär signalering, farmakogenetik, regenerativ medicin, njurfysiologi, muskelfysiologi och smärta. Samarbetet mellan prekliniker och kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset ger unika möjligheter för translationell forskning inom våra ämnen.

Ämnesbeskrivning

Anestesiologi och Intensivvård är ett kombinerat akademiskt och kliniskt ämnesområde som tillsammans även utgör en medicinsk specialitet omfattande de kliniska verksamheterna perioperativ medicin och intensivvård. Ämnesområdet domineras av tillämpad fysiologi och farmakologi och har under flera decennier haft sin akademiska utveckling starkt kopplad till Institutionen för Fysiologi och Farmakologi. Sektionen för anestesiologi och intensivvård vid institutionen för Fysiologi och Farmakologi startades 2005 och bedriver internationellt ledande forskning och utbildning inom främst anestesiologi och intensivvård. Den akademiska verksamheten sker i nära samverkan med Region Stockholms verksamhet inom perioperativ medicin och intensivvård och har sedan drygt 15 år varit en integrerad del av anestesi, operations – samt intensivvårdsverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Den kliniska verksamheten inom anestesiologi och intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset utgörs av en sjukhusövergripande organisation kallad Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) dit majoriteten av de kliniska forskarna samt lärarna vid Institutionen är anknutna.

En forskningsplattform bestående av en experimentell enhet, en enhet för klinisk forskning samt en enhet för outcome samt epidemiologi har byggts upp med gemensamma medel från Karolinska Institutet samt Regionen. Vid sektionen finns ett väletablerat translationellt forskningslaboratorium med tillgång till cell- och djurexperimentella modeller nära kopplade till tekniska plattformar för genomik och proteomik och biokemiska analyser på cell-, djur- samt humanmaterial. Laboratoriet är en viktig basvetenskaplig resurs och är mycket nära sammankopplad till den kliniska forskningen inom anestesiologi och intensivvård. Funktion PMI har medverkat med strategiska medel för att förstärka infrastrukturen och sammankoppla den prekliniska verksamheten med den kliniska forskningsenheten vid PMI.

Din roll

Du förväntas bedriva internationell frontlinjeforskning inom anestesi och perioperativ medicin. Du förväntas fungera som forskningsgruppledare med ansvar för personal, delegerat ansvar för arbetsmiljö och andra administrativa uppgifter inom institutionen. I anställningen ingår undervisning inom fysiologi, farmakologi samt anestesiologi och intensivvård på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. I rollen ingår samarbete med andra forskargrupper inom institutionen, Karolinska Institutet, nationellt och internationellt samt interaktioner med övriga samhället.

I arbetsuppgifterna ingå att:

  • Handleda studenter, doktorander samt postdoktorer i första hand inom ramen för forskningsverksamheten inom perioperativ medicin.
  • Undervisa på grundnivå och avancerad nivå inom ramen för den kliniska verksamheten, främst inriktad mot läkar- och sjuksköterskeprogrammen vid KI.
  • Bedriva högkvalitativ forskning inom ramen för Institutionen för Fysiologi och Farmakologi och ha etablerat samarbeten med prekliniska och kliniska forskargrupper såväl nationellt som internationellt.

Anställningen kommer att vara förenad med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i anestesiologi och intensivvård vid Medicinsk Enhet Perioperativ Medicin Solna, Funktion Perioperativ Medicin samt Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset. Tjänsten innebär 49 procent kliniskt arbete och 51 procent forskning/undervisning.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet samt klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Anställningen kommer att förenas med klinisk anställning som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare i anestesiologi och intensivvård vid Medicinsk Enhet Perioperativ Medicin Solna, Funktion Perioperativ Medicin samt Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset och därför ska sökanden inneha svensk läkarlegitimation samt specialistbevis i anestesiologi och intensivvård samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att den sökande har uppvisat dokumenterad hög förmåga att administrativt leda och vidareutveckla cell- och djurexperimentell forskning samt samarbeta med kliniska forskningsmiljöer inriktade mot anestesiologi och perioperativ medicin, även i nära samverkan med andra lärosäten. Det är även särskilt meriterande att den sökande har uppvisat självständig och pågående forskning av hög kvalitét, god pedagogisk skicklighet, god lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet, har en doktorsexamen samt kompetens som lägst motsvarar docentnivå vid KI, och är en nationellt ledande och internationellt erkänd forskare.

Det är meriterande att den sökande har uppvisat forskningstjänstgöring vid utländskt lärosäte samt uppvisat förmåga att oberoende och i konkurrens attrahera betydande forskningsresurser som kan säkerställa framtida forskningsaktiviteter.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. 

Placering: Solna 

https://ki.se/fyfa

 

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Karolinska Universitetssjukhuset:

Sakkunnigbedömning för den kliniska anställningen är en förutsättning för att erhålla specialistläkartjänst på Karolinska Universitetssjukhuset. För att sjukhusets sakkunniga ska kunna besluta om befattningsnivå (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) krävs nedanstående dokument/bilagor:

* även utländska

** i förekommande fall

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-1313/2023
Kontakt
  • Lars I Eriksson, professor, enhetschef, lars.i.eriksson@ki.se
Facklig företrädare
  • Helin Norberg, SACO, helin.norberg@ki.se
  • Niklas Grevfors, Läkarförbundet, niklas.grevfors@regionstockholm.se
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-12-08
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb