Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man har en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Den epidemiologiska forskningen vid IMM är centrerad kring att studera orsaker till sjukdom och sjukdomsprognos i befolkningen, med speciellt fokus på miljöfaktorer och levnadsvanor, samt kring metodologisk utveckling och noggrannhet. Enheten för Miljömedicinsk Epidemiologi bedriver forskning om hälsoeffekter av luftföroreningar, omgivningsbuller och grönstruktur samt orsaker till astma och allergi. Inom flera projekt används molekylära biomarkörer för att studera interaktion mellan omgivningsmiljön och ärftlighet, men också för att karakterisera effekter av olika exponeringar på hälsan. Många av forskningsprojekten bedrivs i olika internationella samarbeten. Vi deltar också ofta i hälsoriskbedömningar för såväl nationella som internationella myndigheter och organisationer där vår forskning kan komma till direkt nytta.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Luftföroreningar kan orsaka och förvärra sjukdomar i lungor och luftvägar hos barn och unga vuxna. Det är dock okänt vilka biologiska mekanismer som ligger bakom dessa hälsoeffekter. I det aktuella projektet kommer vi att karakterisera de molekylära mekanismerna bakom negativa hälsoeffekter knutna till exponering för luftföroreningar under olika tidsperioder. Projektet omfattar storskaliga studier av biomarkörer, framförallt mycket små molekyler (metaboliter) och inflammatoriska proteiner. Projektet baseras på flera longitudinella kohortstudier och tillämpar kvantitativ epidemiologisk metodik.

Den blivande doktoranden förväntas tillägna sig bred kunskap och förståelse för det huvudsakliga forskningsfältet inom detta avhandlingsarbete, inklusive miljöexponeringar, såsom luftföroreningar och hälsoutfall, epidemiologisk teori, biostatistik och principer för hälsoriskbedömning. Detta uppnås genom kontinuerligt arbete i projektet under handledning av ansvariga forskare, samt via deltagande i kurser, seminarier och ”journal clubs”. Doktoranden förväntas även förvärva fördjupad kunskap inom de epidemiologiska metoder som används i projektet, hantera data, utföra statistiska analyser samt tolka och presentera resultat. Vidare förväntas studenten utveckla ett utmärkt vetenskapligt skrivande, producera högkvalitativa publikationer i internationella tidskrifter samt presentera sina forskningsresultat vid vetenskapliga konferenser.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en engagerad och målmedveten student med gedigen bakgrund inom miljö och hälsa. Sökande med examen inom miljö- och hälsoskydd, folkhälsovetenskap, biomedicin, medicin, statistik eller toxikologi uppmuntras. Dokumenterad kunskap inom epidemiologi, molekylär biologi, biostatistik, och erfarenhet från epidemiologiska studier (i synnerhet inom miljömedicin), samt erfarenhet av kvantitativ metodik, databashantering, statiska analyser (i synnerhet stor-skaliga molekylära data) och analysprogrammen STATA eller R är meriterande.

Doktoranden behöver kunna arbeta självständigt och ta ansvar för att projektet fortskrider enligt plan. Andra önskvärda personliga egenskaper inkluderar analytisk förmåga, uthållighet och ett strukturerat arbetssätt. Sökanden måste även vara bekväm med att arbeta i grupp och uppvisa god social förmåga. Vidare är det ett krav att studenten har en hög färdighet i det engelska språket, både vad gäller muntlig och skriftlig förmåga.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde According to agreement
Löneform Monthly salary
Referensnummer 2-2934/2020
Kontakt
  • Olena Gruzieva, MD, Assistant Professor, olena.gruzieva@ki.se
  • Anna Bergström, Researcher, Head of the Unit, anna.bergström@ki.se
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO, 08-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
  • Niklas Andersson, OFR , 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
  • Karlhans Che, Anda Gliga Saco-S, karlhans.che@ki.se, anda.gliga@ki.se
Publicerat 2020-06-24
Sista ansökningsdag 2020-08-16

Tillbaka till lediga jobb