Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen

Mats Lekanders forskargrupp är inriktad på att studera samspelet mellan beteende, hjärnan och immunsystemet, och vilken roll beteendefaktorer som stress och sömn spelar i detta samspel. Gruppen utgörs av personer med bakgrund i psykologi, biologi samt medicin och vi har ett starkt lokalt, nationellt och internationellt nätverk av kliniska och pre-kliniska forskare. Vi strävar efter öppenhet och till att ge varje person möjlighet att samarbeta och ge uttryck för sina åsikter på ett jämlikt sätt, utan hänsyn till faktorer som kön, ålder eller akademisk rang.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter

Doktorandprojektet syftar till att förstå relationen mellan immunsystemet och närmande-undvikandebeteende hos människor. Svaret på en infektion inbegriper cellulära så väl som beteendemässiga försvar, inklusive förmågan att upptäcka infektuösa hot och att proaktivt kunna undvika dessa. Dessa defensiva beteenden medför att smittämnen kan undvikas innan de utgör ett egentligt hot och fungerar därför som ett första linjens försvar mot infektion. Dock är det i hög grad okänt hur cellulära mekanismer och beteendesvaret till ett upptäckt infektionshot samverkar. Projektet inbegriper fyra studier som undersöker undvikandebeteenden mot sjukdomshot vid experimentell immunaktivering eller i relation till individuell sårbarhet för infektioner. Även närmandebeteenden till stimuli som signalerar säkerhet och möjlighet till vård under immunaktivering studeras.

Doktoranden kommer att på egen hand men under handledning planera en studie, samla in data i två studier, analysera data i alla fyra studier och skriva flera vetenskapliga artiklar. Doktoranden kommer likaså delta i kurser i forskningsmetodik, statistik och forskningsetik, liksom i andra föreläsningar och seminarier vid Karolinska Institutet. Doktoranden kommer dessutom att delta i forskargruppens seminarier som syftar till att presentera och granska vetenskapliga data och ansökningar om forskningsmedel.

Vad erbjuder vi? 

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå

För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper

Doktoranden måste ha en master i psykologi, neurovetenskap, biomedicin eller annat för uppgiften relevant område. Dessutom måste doktoranden ha dokumenterad erfarenhet av kliniska eller experimentella studier på människor och psykologiska mätningar. Praktisk erfarenhet av studier som berör det aktuella ämnet är mycket meriterande. Likaså är grundläggande kunskap i biologi och bekantskap med forskningsämnet psykoneuroimmuologi meriterande. Vikt ges även till förmåga att arbeta självständigt och motivation för ämnet. Särskild vikt ges till förmåga att planera och utföra arbete med god framförhållning. Grundläggande kunskap i SPSS och/eller R samt kunskap inom programmering är önskvärt. Att tala och skriva helt obehindrat på både svenska och engelska är ett krav för tjänsten.

Villkor

Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Läs mer om Institutionen för klinisk neurovetenskap
Läs mer om Mats Lekanders forskargrupp 

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1463/2020
Kontakt
  • Julia Martinez Palm, Personalhandläggare, 08-524 832 40, julia.martinez.palm@ki.se
  • Mats Lekander, Forskargruppsledare, mats.lekander@ki.se
Facklig företrädare
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2020-03-20
Sista ansökningsdag 2020-04-03

Tillbaka till lediga jobb