Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) där man er en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter. För en doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargruppen
Doktoranden kommer att arbeta med Dr Shireen Sindi som huvudhandledare i det tvärvetenskapliga teamet Nordic Brain Network (NBN). NBN består av över 50 forskare med olika ämnesbakgrund och leds av professor Miia Kivipelto som också kommer att vara en av bihandledarna. NBN har sin bas på avdelningen för klinisk geriatrik vid institutionen NVS och är knutet till Center for Alzheimer Research.

Forskargruppen vid NBN fokuserar på klinisk och translationell forskning för att förebygga och behandla kognitiva försämringar, Alzheimers sjukdom (AD) och andra demenssjukdomar. Gruppen har identifierat flera förändringsbara livsstilsfaktorer som påverkar risken att drabbas av AD och andra demenssjukdomar, samt hur dessa och andra miljömässiga faktorer samverkar med genetiska faktorer när det gäller risken att drabbas av demens. På senare tid har gruppen även genomfört preventionsstudier för att testa hur kombinerade interventioner inom olika domäner kan motverka kognitiva försämringar bland äldre personer.

Teamet arbetar också med enheten för kliniska prövningar vid den kognitiva mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset, bl a med interventioner för att förebygga Alzheimers sjukdom och med flera fas I-III läkemedelsstudier mot Alzheimers sjukdom. NBN-gruppen ingår även i flera omfattande internationella projekt och nätverk.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Doktorandprojektet kommer att fokusera på nya biomarkörers (mikrobiom, magnetencefalografi (MEG), beta-amyloid, tau och cortisol) relation till stress och uppkomsten och utvecklingen av kognitiv svikt, demens och Alzheimers sjukdom. Projektet omfattar hela spektrumet av kognition vid åldrande (friska individer, subjektiv kognitiv försämring, mild kognitiv försämring, Alzheimers sjukdom och andra demensformer). Projektet baseras både på observationsstudier och studier av multidomäna interventioner (randomiserade kliniska studier) vad gäller prevention av demens. Dessa inkluderar diet, fysisk träning, kognitiv träning, social stimulans, hantering av vaskulära/metaboliska riskfaktorer och medicinska födoämnen. Fokus kommer att läggas både på kognitiva förändringar och på sambanden mellan stressmarkörer och de undersökta biomarkörerna.

Utöver att fullfölja doktorandkurser vid KI och införskaffa de poäng som krävs, innefattar doktorandens uppgifter att genomföra litteraturöversikter, dataanalyser (både från klinikbaserade dataset och från kontrollerade randomiserade livsstilsinterventioner (RCT)), tolkning av resultaten samt författande och publicering av vetenskapliga artiklar. Doktoranden kommer också att redovisa forskningsresultaten i seminarier/konferenser och ta en aktiv roll i datainmatning, datahantering, datarensning och att förbereda datafiler för analys.

Vad erbjuder vi? 
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som doktorand erbjuds du ett individuellt forskningsprojekt, en välutbildad handledare, ett stort utbud av valbara kurser och möjligheten att arbeta i en framgångsrik forskargrupp. Karolinska Institutet har samarbeten med framstående universitet över hela världen, vilket ger möjlighet till internationella utbyten. Som anställd doktorand får du en avtalsenlig lön. Du får också träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

  1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
  2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:
- intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Den ideala kandidaten för denna doktorandtjänst har en MSc i kognitiv neurovetenskap eller epidemiologi. Företräde ges till kandidater med tidigare forskningserfarenheter relaterat till ämnet stress, vilket är centralt i detta doktorandprojekt. Kompetens i biostatistik och erfarenheter av datahantering är också meriterande för denna position.

Eftersom den sökande kommer att ingå i ett internationellt och tvärvetenskapligt forskarteam, krävs flexibilitet, samarbets- och problemlösningsförmåga. Ytterst god kommunikationsförmåga (muntlig och skriftlig) är också ett krav eftersom doktoranden kommer att interagera med kliniker, forskare och eventuellt med deltagare i studier. Vi söker en kandidat som är driven, motiverad, tar initiativ och har förmåga att arbeta självständigt.

Språk: Den sökande måste ha goda kunskaper i engelska både skriftligt och muntligt. Eftersom patientjournaler och neuropsykologdata är skrivna på svenska och för att doktoranden eventuellt kommer att träffa och testa deltagare krävs dessutom en funktionell nivå av svenska språket.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Video om Karolinska Institutet, hur vi alla bidrar till en bättre hälsa för alla:

Ansökan
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

- Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
- Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
- Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
- Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
- Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid Karolinska Institutet:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.


Nordic Brain Network

Din karriär fortsätter här

 
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök till Karolinska Institutet

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Referensnummer 2-5910/2019
Kontakt
  • Shireen Sindi, Bitr. lektor, +46 (0)735508703, shireen.sindi@ki.se
  • Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef, +46 852486818, ulla.cronfalk-hernlund@ki.se
  • Catarina Cleveson, Samordnare forskarutbildning, +46 8524 868 32, catarina.cleveson@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
Publicerat 2019-11-27
Sista ansökningsdag 2019-12-18

Tillbaka till lediga jobb