Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

Att vara doktorand innebär att vara antagen till utbildning på forskarnivå (forskarutbildning). Forskarutbildning består av forskningsarbete under handledning kompletterat med kurser och andra utbildningsmoment. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargrupp
Forskningen kring ögat och synen vid Institutionen för klinisk neurovetenskap är mycket omfattande. Vi forskar från glasögat till hjärnans tolkning av bilden. Sinnesintrycket av en klar och skarp bild kräver inte bara friska ögon utan även en frisk hjärna. Därför är vi intresserade av ögonen och synen som en helhet.

Forskningen om näthinnan och dess sjukdomar är omfattande och inkluderar makuladegeneration, ischemiska retinopatier samt näthinnekirurgi. Projekten spänner från basal forskning om kärlnybildning och degeneration i näthinnan till kliniska behandlingsstudier och regenerativ medicin med differentierade stamceller.

Forskningsgruppen leds av professor Anders Kvanta och utgör ett translationellt samarbetsprojekt där näthinneceller, differentierade från humana embryonala stamceller hESC) används för att regenerera gula fläcken (makula) i syfte att behandla geografisk atrofi, den avancerade formen av ålders-relaterad makuladegenartion (AMD). De experimentella projekten inkluderar molekylära och cellulära studier liksom prekliniska djurmodeller och syftar till att identifiera nya molekyler av betydelse för kärlnybildning och celldöd vid AMD. Mer information om forskningen finns på:
ki.se/cns/stefan-seregardanders-kvanta-forskargrupp

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Det planerade projektet avser att dissekera de molekylära mekanismer som kontrollerar dysfunktion hos retinala pigmentepitelceller (RPE) vilket i sin tur leder till AMD. Vi har differentierat RPE från hESC och utvecklat en människolik model för AMD i vilken transplantation av hESC-RPE kan reducera patologin. Sökandens uppgift blir att öka förståelsen för hur in vivo hESC-RPE transplantation kan utgöra en potentiell behandling vid geografisk atrofi. Studierna kommer även att syfta till att öka förståelsen för hur RPE degeneration uppstår och vilka molekylära mekanismer som föreligger. In vitro studier kommer att fokusera på faktorer av betydelse för RPE dysfunktion vid AMD, där identifierade faktorer studeras vidare i transgena musmodeller. Sammantaget kommer en ökad molekylär förståelse och cellulära regenerationstekniker att skapa nya möjligheter att med cell- och genterapi behandla avancerad AMD. 

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Sökande måste vare väl förtrogen med biomedicinsk forskning med fokus på biokemi och molekylärbiologi inkluderande tekniker som immunoblotting, immuno- och cytokemi, kvantitativ PCR. Utöver detta krävs goda kunskaper i cell- och vävnadsodling inklusive celltransfektion, protein expressionsanalys samt komplex vävnadsisolering. Mot bakgrund av projektets inriktning är erfarenhet av experimentell ögon- och i synnerhet näthinneforskning önskvärd.

God dokumenterad förmåga att integrera socialt och vetenskapligt med kollegor och samarbetspartners i en experimentell laboratoriemiljö är ett krav. Den ideala kandidaten ska vara ambitiös, starkt motiverad, självständig och samtidigt framgångsrikt kunna felsöka och hantera problem som uppstår under projektets utveckling.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2790/2019
Kontakt
 • Anders Kvanta, anders.kvanta@ki.se
 • Anna Wendel, anna.wendel@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
Publicerat 2019-05-08
Sista ansökningsdag 2019-05-30

Tillbaka till lediga jobb