Karolinska Institutet, Institutionen för LIME

Vi söker en postdoktor för 2 års anställning på heltid med fokus på patientdrivna innovationer, egenvård och samvård. Tjänsten är placerad i forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) inom Medical Management Centre.

Institutionen
Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) bedriver forskning och undervisning inom områdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som kompetensutveckling för forskare, lärare och ledare inom Karolinska Institutet. Institutionen har ca 150 medarbetare och finns i Widerströmska huset, Campus Solna samt på ki.se/lime

Om Medical Management Centre
Vid Medical Management Center studerar olika forskargrupper hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa.

Vi samverkar nationellt, regionalt och lokalt med myndigheter, sjukvårdshuvudmän, vårdgivare och patientföreträdare samt med utbildnings- och forskningsinstitutioner inom medicin och vård. Vi fungerar också som kunskapsförmedlare och forskningsanknutet stöd för förändrings- och utvecklingsarbete. Vår ambition är att utveckla ny kunskap genom växelverkan med våra samarbetspartners och fruktbara möten mellan teori och praktik.

Om projektet och arbetsuppgifterna
Arbetet kommer att ske inom ramen för ett FORTE-finansierat forskningsprogram “Patienten i förarsätet! Implementering av patient-drivna innovationer för samvård”. Utgångspunkten är att antalet människor med kroniska sjukdomar växer vilket ställer nya krav på hälso- och sjukvården. De få timmar kroniskt sjuka träffar hälso- och sjukvårdspersonal är en bråkdel av den tid de har att leva med och bemästra sin sjukdom. Utan deras medverkan kan ingen vård genomföras; därför samproduceras vårdtjänsterna. Detta främjar en förändring från professionellt driven vård till patientdriven vård och egenvård med professionellt stöd. Samvård är beslut och aktiviteter som genomförs i samverkan mellan patienter, deras närstående och vårdpersonal för att nå mål patienterna prioriterar. Sjukvården behöver därför – i motsats till nuvarande ambition att involvera patienten i vården – involvera vården i patientens egenvård till den grad det motsvarar patientens behov och önskemål. Den förändringen är en stor utmaning, och kan inte genomföras utan innovationer inom egenvård och samvård samt kunskaper om effektiv implementering. Givet detta behov baseras programmet på fyra patientdrivna innovationer inom samvård och syftar utifrån dessa studera hur nya samvårdsmodeller bäst kan implementeras i rutinsjukvård och patienternas dagliga liv med stöd av ehälsoverktyg. Forskningen utförs i nära samarbete med patienter, närstående och vårdgivare för att säkerställa att patienternas behov möts.

Som postdoktor kommer du att vara involverad i alla delar av programmet under de första två åren. Denna period omfattar en litteraturgenomgång och empiriska studier av hur de patientdrivna innovationerna implementeras och sprids i kliniska miljöer. Den empiriska delen använder en fallstudiedesign för att svara på forskningsfrågor om hur olika aktörer uppfattar och använder innovationerna, huruvida några patientgrupper står inför utmaningar när de deltar i egenvård och samvård och vilka implementeringsstrategier och kontextuella faktorer (t.ex. organisationsaspekter) bidrar till en framgångsrik implementering av innovationerna. Litteraturgenomgången fokuserar på patientdriva innovation för egenvård och samvård. 

Arbetsuppgifterna omfattar design och planering samt genomförande av studien i samverkan med forskargruppen, skriva en etikansökan, samla in data (främst genom individ- och gruppintervjuer, observationer, insamling av dokumentation och med enkäter), genomföra data-analyser (framförallt kvalitativa) och organisera programaktiviteter. Arbetsuppgifterna innefattar även att skriva vetenskapliga artiklar samt presentera resultaten på vetenskapliga konferenser, och populärvetenskapliga seminarier. Slutligen innehåller arbetsuppgifterna även administrativa uppgifter relaterade till forskningsprocessen, inklusive etablering av rutiner relaterade till forskningsdokumentation.

Kvalifikationer
Behörig att antas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För den aktuella tjänsten krävs:

 • Doktorsexamen, alternativt planerad disputation under vårterminen 2019, inom projektets relevanta områden såsom hälso- och sjukvårdsforskning, vårdvetenskap, psykologi, management eller beteendevetenskap.
 • Erfarenhet av och stort intresse för forskningsområdet (implementering av innovationer, egenvård, samvård).
 • Erfarenhet av samarbetsprojekt mellan forskare, patienter, deras informella vårdgivare och vårdpersonal och chefer
 • Erfarenhet att göra litteratursökningar
 • Verifierad erfarenhet av att planera och genomföra fallstudier
 • Erfarenhet att samla in data genom intervjuer, observationer, dokument och enkäter.
 • Utmärkta färdigheter i kvalitativ dataanalys.
 • Erfarenhet av att analysera enkätresultat
 • Erfarenhet av att skriva och publicera vetenskapliga artiklar och presentera resultat vid vetenskapliga konferenser.
 • Utmärkta färdigheter i engelska och svenska både muntligt och skriftligt.

Det är meriterande om du har:

 • Aktuell erfarenhet av forskning och/eller praktiskt arbete inom hälso- och sjukvården.
 • Teoretiska kunskaper i egenvård, samvård och implementering.
 • Erfarenhet av att organisera stora forskningsprogram.
 • Erfarenhet av att genomföra processutvärderingar.
 • Erfarenhet av administrativa uppgifter relaterade till forskningsprocessen, inklusive etablering av rutiner relaterade till forskningsdokumentation.
 • Erfarenhet av att arbeta självständigt med forskningsuppgifter.
 • Erfarenhet av att skriva en etikansökan.

Vi lägger även särskilt stor vikt vid ditt intresse att bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling och utveckling av den akademiska miljön vid Medical Management Centre samt din sociala kompetens, samarbetsförmåga och servicevilja.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 2. En komplett publikationslista
 3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1328/2019
Kontakt
 • Henna Hasson, Projektledare , +46 72 525 97 51, henna.hasson@ki.se
 • Ulrica von Thiele Schwartz, Forskargruppsledare , +46 70 755 31 91, ulrica.schwarz@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, +46 70-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
 • Magnus Anå, OFR, +46 8-524 864 37, magnus.ana@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, +46 8-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2019-02-28
Sista ansökningsdag 2019-03-21

Tillbaka till lediga jobb