Karolinska Institutet, institutionen för folkhälsovetenskap


Möjlighet till kliniknära forskning om alkoholberoende. 

Karolinska Institutet

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 80 forskarstuderande.

Att vara doktorand innebär att vara antagen till utbildning på forskarnivå (forskarutbildning). Forskarutbildning består av forskningsarbete under handledning kompletterat med kurser och andra utbildningsmoment. För varje doktorand upprättas en individuell studieplan. För doktorsexamen krävs motsvarande fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Forskargrupp
Studenten kommer att ingå i forskargruppen EPiCSS, ledd av professor Christina Dalman vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet https://ki.se/en/phs/epidemiology-of-psychiatric-conditions-substance-use-and-social-environment-epicss

Det övergripande målet med gruppens forskning är tidigt ingripande och förebyggande av psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar (inklusive alkohol- och drogberoende), genom att förstå risk- och skyddsfaktorer, den sociala miljön, undersöka specifika grupper i riskzonen och utveckla och utvärdera olika insatser. Av särskilt intresse för den aktuella doktorandplatsen är den forskning som bedrivs om hälsa i relation till alkoholbruk och beroende.

Gruppmedlemmarna är även involverade i undervisning i folkhälsovetenskap och epidemiologi, och har dessutom samarbeten med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, andra aktörer och organisationer inom folkhälsa samt en rad universitet och högskolor, både i Sverige och internationellt.

Doktorandprojektet och doktorandens uppgifter
Doktorandprojektet kommer att ledas av docent Anna-Karin Danielsson http://ki.se/en/people/anndan. Projektet kommer att ingå i forskningsprogrammet ”Alkohol, tobak och droger: Från prediktorer till policy och praxis” och ha ett särskilt fokus på nya behandlingsmetoder vid alkoholberoende. Detta inbegriper en randomiserad kontrollerad studie där behandling med mobil teknologi jämförs med traditionell behandling för en patientgrupp. Projektet innehåller både kvantitativa och kvalitativa analyser. 

Forskarstudenten kommer att arbeta i en internationell forskningsmiljö med tillgång till expertis inom epidemiologi, folkhälsa, samhällsvetenskap, statistik, medicin och andra relevanta forskningsdiscipliner. Studenten förväntas bidra till hantering och harmonisering av data, studiedesign och dataanalys samt publicering av resultat.  Studenten förväntas också bidra till spridning av forskningsresultat till vetenskapssamhället i stort och till andra intressenter.

Ett omfattande utbud av obligatoriska och valfria kurser organiseras av Karolinska Institutet (http://ki.se/en/phs/doctoral-education-at-phs). Datainsamlingen är påbörjad och kommer delvis också att ske i det inledande skedet av doktorandperioden. Möjligheter att utveckla generella färdigheter inom forskning, databashantering samt erfarenhet av datainsamling kommer att erbjudas under projektets gång.

Behörighetskrav för utbildning på forskarnivå
För att delta i urvalet till en doktorandplats måste du styrka både det grundläggande (A) och det särskilda (B) behörighetskravet innan ansökningsperioden stänger.

Det är ditt ansvar som sökande att styrka din behörighet genom att följa instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

A) Grundläggande behörighetskrav
Du uppfyller det grundläggande behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 1. har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen) eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. har på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.*

Följ instruktionerna på webbsidan Behörighet till utbildning på forskarnivå.

*Om du anser dig ha motsvarande kunskaper ska du följa instruktionerna på webbsidan Bedömning av motsvarande kunskaper för grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå.

B) Särskilt behörighetskrav
Du uppfyller det särskilda behörighetskravet för utbildning på forskarnivå om du:

 • intygar kunskaper i engelska (motsvarande Engelska B/Engelska 6 vid gymnasiet med godkänt betyg).

Följ instruktionerna på webbsidan English language requirements for doctoral education.

Kontroll av dokument
Karolinska Institutet gör kontroll av dokumenten för att upptäcka förfalskningar. Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att återkalla antagningsbeslut om förfalskningar eller oriktigheter påvisas.

Färdigheter och personliga egenskaper
Goda kommunikationsfärdigheter samt god samarbetsförmåga är ett krav. Du bör vara positiv, initiativtagande och engagerad. Då projektet innefattar journaldata är utmärkta kunskaper i svenska ett krav. Tjänsten förutsätter även utmärkta kunskaper i engelska. Dokumenterat goda analytiska färdigheter, med fokus på kvantitativ analys och bekantskap med något av de vanligt förekommande dataprogrammen för statistikbehandling (SAS, SPSS, STATA) är också ett krav. Sökande bör ha erfarenhet av registerarbete, såsom exempelvis patientregistret och dödsorsaksregistret samt analyser av hälsoförhållanden på befolkningsnivå. Erfarenhet av kvalitativ analys är meriterande, liksom erfarenhet av klinisk verksamhet.

Sökande bör också ha erfarenhet av systematisk litteratursammanställning, kunna samla in och hantera stora mängder data och skriva uppsatser/rapporter på svenska och engelska.

Villkor
Doktorandplatsen innebär en anställning som doktorand under maximalt 4 år på heltid.

Ansökningsförfarande
Du söker doktorandplatsen i rekryteringsverktyget Varbi. Använd knappen uppe till höger och följ anvisningarna.

Din ansökan ska innehålla dessa dokument:

 • Ett personligt brev och curriculum vitae (svenska eller engelska)
 • Eventuella examensarbeten och publikationer (svenska eller engelska)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper (svenska eller engelska)
 • Dokument som styrker det grundläggande behörighetskravet (se A ovan)
 • Dokument som styrker det särskilda behörighetskravet (se B ovan)

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för aktuell forskarutbildning  

Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Stanowisko PhD
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5103/2019
Kontakt
 • Anna-Karin Danielsson, anna-karin.danielsson@ki.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2019-10-11
Sista ansökningsdag 2019-11-02

Wróć do ofert pracy