Karolinska Institutet, en av KI:s institutioner

Karolinska Institutet (KI) gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen görs för forskning inom medicinsk vetenskap och avser både grundforskning och kliniskt inriktad forskning. Upp till åtta anställningar som biträdande lektor (sex års finansiering) med rätt att prövas för befordran till lektor ingår i satsningen. Anställningarna finansieras av Karolinska Institutets Fakultetsnämnd.

Arbetsuppgifter

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på sex år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor. Syftet med anställningen som biträdande lektor är att utveckla självständighet som forskare och uppnå meritering såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor i ett ämnesområde inom medicinsk vetenskap. Anställningsvillkor förhandlas med berörd prefekt inför anställning. 

Behörighetskrav

Sökande ska under de senaste åren ha genomfört forskning av hög kvalitet, samt visa förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva forskning av hög kvalitet. 

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Med särskilda skäl avses:

  • föräldraledighet
  • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer,
  • plikttjänstgöring inom totalförsvaret,
  • längre sjukdom,
  • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader) eller
  • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande läggs särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste författare och/eller senior författare. Sökande ska visa förmåga att som huvudsökande erhålla god och extern finansiering.

Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet. För mer detaljerad information om anställningen och bedömningskriterier vänligen besök vår webbsida.

Anställning som biträdande lektor

De sökande som av Fakultetsnämnden erhållit en anställning förväntas förhandla anställningsvillkoren med en (eller fler) relevant(a) institution (er) vid Karolinska Institutet. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning på högst sex år totalt vid Karolinska Institutet. Tillträdesdatum vid mottagande institution ska vara senast tolv månader efter Fakultetsnämndens beslut om tilldelning.

Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i högst sex år. Dessa medel avser anställning och ska användas som lönemedel samt för löneomkostnader relaterade till anställningen.

I det fall en sökande som erhåller anställning genom utlysningen har en tidigare anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet avräknas motsvarande tid från den nya anställningen, och de tilldelade lönemedlen minskas i motsvarande utsträckning. 

Utöver lönemedel utgår ett startbidrag för forskning till sökande som beviljats en anställning som biträdande lektor genom utlysningen. Bidraget är ett engångsbelopp om 1 000 000 SEK.

Ansökningsförfarande

Ansökan görs via rekryteringssystemet Varbi. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

  • Personligt brev (laddas upp i rekryteringssystemet)
  • Ansökningsformulär fylls i och laddas upp i rekryteringssystemet

Särskild prövning för befordran till lektor
En biträdande lektor som är anställd enligt 4 kap. 12 a § högskoleförordningen ska efter ansökan befordras till lektor om denne har behörighet för en anställning som lektor enligt KI:s anställningsordning och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som KI har bestämt ska tillämpas i ett ärende om befordran till lektor. Vid ansökan om befordran till lektor tillämpas de bedömningsgrunder som framgår av den anställningsordning som gällde vid tillträdet för anställningen som biträdande lektor. Aktuella bedömningsgrunder hittar du här. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2109/2019
Kontakt
  • Rekryteringsutskottets kansli, academic-appointments@ki.se
Facklig företrädare
  • Torkel Falkenberg, SACO , 08-524 838 68
Publicerat 2019-04-03
Sista ansökningsdag 2019-04-29

Tilbake til ledige stillinger