Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

-med inriktning mot forskning

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Sverige och världen står inför stora hälsoutmaningar. Den fysiska aktiviteten minskar och våra matvanor är långt ifrån optimala. Enligt Världshälsoorganisationen WHO dödar icke‐smittsamma vällevnadssjukdomar 41 miljoner människor varje år. Många av dessa kan förebyggas med hälsosammare levnadsvanor. Preventiva insatser krävs och det är av största vikt att de är evidensbaserade. Därför önskar Karolinska Institutet (KI) inrätta en professur i prevention. Syftet är att förbättra folkhälsan, minska sjukskrivningarna och förhindra onödigt tidiga dödsfall hos den svenska befolkningen.

Professuren i kardiovaskulär prevention har möjliggjorts tack vare ett flertal externa donationer till Karolinska Institutet. Den kommer att vara placerad vid Institutionen för Medicin Huddinge (MedH), som är en av KI:s ledande kliniska institutioner. Institutionens forskning är organiserad i sex avdelningar och tre forskningscentrum. Omkring 70 olika forskargrupper är aktiva vid institutionen, vars ambition är att vara en ledande institution inom medicinsk forskning och lärande.

Ämnesbeskrivning

Kardiovaskulära katastrofer står för majoriteten av dödsfallen i vällevnadssjukdomar. Enligt WHO kan 80% av dessa förebyggas genom preventiva insatser. Dessa måste vara brett upplagda och spänna över hela det medicinska området. Professorn har som uppgift att bedriva egen forskning samt vara en samlande kraft för övrig kardiovaskulär preventionsforskning vid KI.

Professuren ska ha ett tydligt forskningsfokus mot primärvård, där hälsoutmaningarna kan mötas effektivt och där preventiva åtgärder kan ha effekt innan medborgare blir så sjuka att de behöver sjukhusvård. Detta fokus stöds av beslutsfattare, företag och myndigheter, samt av hälso‐ och sjukvården. Utöver detta ökar den politiska medvetenheten om betydelsen av prevention i primärvården, varför professuren också har ett strategiskt värde i linje med den politiska utvecklingen.

Genom den akademiska placeringen vid MedH säkras en tydlig länk mellan primärvård och experimentell, translationell och klinisk forskning inom hela det internmedicinska området. Detta är av stor vikt då kardiovaskulär sjuklighet är multifaktoriell och preventiva åtgärder måste baseras på molekylär kunskap om metabola skeenden. Området prevention, liksom den övriga sjukvården, kommer i framtiden att tydligt kopplas till precisionsmedicin, och ökat samarbete mellan primärvård, vård i sjukhusmiljö och translationell akademisk forskning i framkant är därför av stor vikt.

Din roll

Den professor vi söker för denna tjänst ska vara kliniskt aktiv läkare. Professuren skall vara förenad med klinisk verksamhet i primärvården och den kliniska anställningen planeras omfatta 30%. Utöver att bedriva egen forskning och klinisk verksamhet inom kardiovaskulär prevention förväntas du ta del i den övergripande samordningen och utvecklingen av kardiovaskulär preventionsforskning vid KI. Du förväntas självklart också ta del i KI:s utbildningsuppdrag på grundnivå och avancerad nivå i samverkan med de av KI:s institutioner som ansvarar för de olika utbildningarna.

Du förväntas vidare sprida och utveckla kunskap inom livsstil och hälsosamma levnadsvanor inom den tredje uppgiften, samt att vara ett forsknings‐ och utbildningsstöd till hälso‐ och sjukvården. Ditt uppdrag kommer därför att vara multifaktoriellt och ställa höga krav på kommunikativ förmåga och förmåga att effektivt samverka med olika hälsoprofessioner och med strukturer i samhället.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som professor med inriktning mot forskning är den som visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet samt klinisk skicklighet. (Se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.)

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och därför ska du inneha läkarexamen samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige.

Du måste även inneha specialistkompetens i allmänmedicin, kardiologi, internmedicin eller endokrinologi.

Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska du förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska, norska eller danska språket (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS).

Bedömningsgrunder

Anställningen har inriktning mot forskning. För denna anställning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2), och klinisk skicklighet (2).

Vid anställning som professor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen 3.1.1 i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att du kan dokumentera

  • En uppåtgående forskningsprofil inom kardiovaskulär prevention med fokus mot primärvård.
  • Kommunikativ erfarenhet avseende folkhälsofrågor riktade mot samhället.
  • Erfarenhet av framgångsrik samverkan med andra hälsoprofessioner och med samhället.

Det är meriterande att du kan dokumentera

  • Erfarenhet av kliniskt arbete inom primärvård eller liknande preventiv verksamhet inom den slutna vården.

Därutöver gäller även att sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen ska professorn inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. På KI träffar du forskare med olika forskningsinriktningar som jobbar tillsammans. Det är det gränsöverskridande samarbetet som bidrar till KI:s världsledande position inom forskning. Flera av de personer du möter inom vården är utbildade på KI. En nära relationen till hälso- och sjukvården är viktig för att skapa utbildning och forskning av högsta kvalitet. Som universitet är Karolinska Institutet också en statlig myndighet. Det gör att du som anställd får goda förmåner genom vårt kollektivavtal.

Placering: Flemingsberg

Institutionen för medicin, Huddinge

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

För klinisk anställning som läkare vid SLSO krävs bevis på specialistkompetens, som ska bifogas ansökan.

Befattningsnivå för klinisk läkartjänst (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) fastställs av SLSO innan beslut om anställning fattas.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-2027/2022
Kontakt
  • Petter Höglund, KI, petter.hoglund@ki.se
  • Johan Franck, SLSO, johan.franck@regionstockholm.se
Facklig företrädare
  • Belinda Pannagel, SACO, belinda.pannagel@ki.se
  • Mari Gilljam, OFR, mari.gilljam@ki.se
  • Sidinh Luc, SACO, sidinh.luc@ki.se
Publicerat 2023-02-13
Sista ansökningsdag 2023-03-27

Tillbaka till lediga jobb