Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Gruppens medlemmar är forskare, doktorander, biostatistiker eller administratörer. Vi bedriver klinisk forskning om sjukdomar och kirurgi i övre mag-tarmkanalen med fokus på matstrupscancer. Data för vår forskning är från stora kliniska datainsamlingar och hälso- och sjukvårdsregister. Vi har en klinisk koppling och bakgrund i kirurgi inom övre mag-tarmkanalen. I övrigt har vi ett stort internationellt kontaktnät, ett strukturerat sätt att ta oss an nya forskningsprojekt, ett välorganiserat doktorandprogram, en aktiv seminarieverksamhet, en ”journal club” för doktorander, en ”methods club” samt egna forskarutbildningskurser. Vid den senaste externa granskningen av alla forskargrupperna vid Karolinska Institutet (”ERA2010”) fick vår grupp högsta betyg (”Outstanding”) inom området cancerforskning. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida http://ki.se/mmk/ovre-gi-kirurgi

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter 
Vi söker en doktorand till ett kliniskt inriktat forskningsprojekt som har som målsättning att finna faktorer som påverkar risken att utveckla adenocarcinom i matstrupen hos individer med Barrett’s esofagus (en förändrad slemhinna i matstrupen som finns hos ca 1,5 % av den vuxna befolkningen). En stor svensk kohort av patienter med Barrett’s esofagus ska skapas för forskningssyfte via omfattande journalinsamling och granskning i kombination med registerdata. De faktorer som ska studeras är risk för tumörprogression, möjliga kliniska riskfaktorer (t.ex. övre magmunsbråck och matstrupsinflammation) och användning av vissa läkemedel. Doktorandprojektet har i konkurrens beviljats centrala medel från Karolinska Institutet (KID-medel).

Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier och inkluderar vetenskapligt arbete, forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser. Doktoranden kommer att ansvara för att utveckla detaljerade studieprotokoll för varje delstudie i avhandlingen, genomföra datainsamling och journalgranskning, litteraturgenomgångar, statistiska analyser (med stöd av biostatistiker), samt skriva vetenskapliga manuskript som försteförfattare.

Handledning

Huvudhandledare är Jesper Lagergren, professor och överläkare i kirurgi vid Karolinska Institutet och King’s College London. Han tillhör gruppen särskilt framstående professorer (”Distinguished Professor Award”) vid Karolinska Institutet. Bihandledare är professor Hashem El-Serag, utländsk adjungerad professor vid KI (från Baylor College i Houston, USA). Båda handledarna har expertkompetens om projektet.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Utmärkta kunskaper i engelska och svenska förutses. Det huvudsakliga språket inom gruppen är engelska samtidigt som journalgranskning av medicinska journaler kräver god kunskap i svenska.

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker en entusiastisk, nyfiken och begåvad person med intresse för klinisk cancerforskning. Dokumenterat intresse för forskningsområdet är önskvärt. En förutsättning är lämplig medicinsk utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dokumenterad förmåga att samarbeta med andra och samordna projekt är meriterande

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Utbildningsbidrag (år 1) samt anställning som doktorand (år 2, 3 och 4) är den vanligaste försörjningen för doktorander vid KI. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet NetRecruiter.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer Dnr 3-1604/2014
Kontakt
  • Jesper Lagrergren / Professor, 08-5177 6012 eller 070-2274088
Facklig företrädare
  • Michael Tekle, SACO, 08-517 73442, michael.tekle@ki.se
  • Mirjana Poljakovic, SACO, 08 - 517 722 23, mirjana.poljakovic@ki.se
  • Nasrin Bavand-Chobot, OFR, 08-517 72230
Publicerat 2014-05-16
Sista ansökningsdag 2014-06-15

Retour aux postes vacants