Karolinska Institutet, Department of Public health sciences


En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Institution
Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och rådgivning med utgångspunkt i folkhälsovetenskapliga och epidemiologiska teorier och metoder. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på populationsnivå, samt till att utveckla och utvärdera förebyggande strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 140 anställda. Därutöver har vi ca 70 forskarstuderande.

Forskargrupp
Doktorandplatsen är placerad inom forskargruppen Global hälsa – Hälsosystem och policy, undergrupp Förbättrad användning av läkemedel, med fokus på antibiotika. Hälsosystem och policy forskning omfattar både forskning om och för policy. Vår vision är att uppnå hälsa och rättvisa i en ömsesidigt beroende värld genom att förbättra hälsosystem och policy. Vi strävar efter att bidra till kunskapsgenerering och kunskapsdelning genom tvärvetenskaplig forskning, utbildning och policydialog för bättre tillgång, kvalitet och rättvisa i hälsosystemet. Vi använder ett systemperspektiv på global hälsa samtidigt som vi fokuserar på specifika och väldefinierade ämnen och forskningsfrågor. Förbättrad användning av läkemedel är ett av huvudämnena inom gruppen, särskilt användningen av antibiotika och dess potentiellt negativa inverkan på både folkhälsa och miljön.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Doktorandprojektet kommer att fokusera på antibiotikarester och resistens i miljön med fokus på Asien. Doktoranden ska undersöka och analysera förekomsten av antibiotikarester i olika miljöer. Dess bidrag till negativa hälsoeffekter kommer att bedömas och nivån på den potentiella ekologiska risken för resistansutveckling, risk för resistansutveckling hos människor och vidare den direkta risken för människors hälsa av exponering för antibiotika och kombinerad exponering för flera olika typer av antibiotikarester via dricksvatten kommer att utvärderas.

Doktoranden får möjlighet att arbeta i en tvärvetenskaplig internationell forskningsmiljö och dra nytta av expertis inom folkhälsa, infektionssjukdomar, biostatistik, riskbedömning, toxikologi och andra relevanta discipliner. Doktoranden förväntas bidra till studiedesign, analys samt publicering av resultat. Studenten förväntas också delta i Karolinska Institutets doktorandkurser och bidra inom undervisning samt till spridning av forskningsresultat till vetenskapssamhället i stort och till andra intressenter.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Den sökanden skall inneha en kandidatexamen inom farmaci samt relevant högskoleutbildning på avancerad nivå inom miljö och folkhälsa. Meriterande är avancerade kurser inom global hälsa.

Mycket goda kunskaper i engelska samt goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt är ett krav.

Färdigheter och personliga egenskaper 
Den sökanden måste ha erfarenhet av att arbeta med data från låg- och medelinkomstländer inom globalhälsoområdet och antibiotika i miljön. Vidare är erfarenhet av arbete med litteraturöversikt inom detta område meriterande. Det är också meriterande om den sökande är medförfattare av minst en relevant internationell publikation (peer-reviewed) inom ett område som är relevant för forskningsområdet.

Sökanden måste vara en bra kommunikatör och kunna arbeta effektivt i ett tvärvetenskapligt forskningsteam.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Place de doctorant
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-1982/2018
Kontakt
  • Cecilia Stålsby Lundborg, prof. och gruppledare, Cecilia.Stalsby.Lundborg@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Marcus Stjernström, OFR, 08-524 866 63, marcus.stjernstrom@ki.se
Publicerat 2018-04-06
Sista ansökningsdag 2018-04-27

Retour aux postes vacants