Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Avdelning

Forskningen vid enheten för Epidemiologi har som mål att öka kunskapen om sjukdomars etiologi och prognos med fokus på miljöfaktorer och livsstil, och med stringent epidemiologisk metodik. Forskningen baseras på stora registerbaserade material, samt egeninsamlade kohortstudier och fall-kontrollstudier med omfattande information från frågeformulär och biologiska prover. Enheten ansvarar också för undervisning i epidemiologisk teori och metodik på både forskarutbildnings- och masternivå.

Arbetsuppgifter

Vi välkomnar ansökningar till en position som biträdande lektor i cancerepidemiologi vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Arbetsuppgifterna inkluderar både forskning och undervisning.

Den biträdande lektorn förväntas driva epidemiologisk forskning inom cancerepidemiologi, med särskild inriktning mot barncancer. Den biträdande lektorn förväntas också handleda doktorander, samt ta ett större ansvar för undervisning i epidemiologi på masterkurser som enheten ansvarar för, samt inom forskarutbildningsprogrammet i epidemiologi.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 4 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet och erfarenhet av undervisning inom epidemiologisk teori och metodik.

Kandidaten skall ha följande kvalifikationer:

 • Doktorsexamen i medicinsk vetenskap inom området epidemiologi
 • Erfarenhet av cancerepidemiologi, särskilt inom området barncancer både avseende etiologi och överlevnad, samt erfarenhet av folkhälsorelaterad forskning
 • Vetenskapliga publikationer inom barncancerepidemiologi som försteförfattare
 • Vetenskapliga konferenspresentationer inom barncancerepidemiologi såsom poster eller muntlig presentation
 • Organisering eller genomförande av vetenskapliga forskningsprojekt inom barncancerepidemiologi
 • Erfarenhet av registerbaserad epidemiologisk forskning
 • Erfarenhet av att hantera stora databaser, såsom nationella hälsodataregister och populationsregister
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom epidemiologisk teori och metodik på grund- och/eller avancerad nivå

Kandidaten bör ha följande kvalifikationer:

 • Erfarenhet av statistikprogrammen SAS, Stata och/eller R
 • Erfarenhet av handledning av doktorander
 • Internationella samarbeten
 • Erfarenhet av anslagsansökningar gällande nationella och internationella forskningsanslag

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (https://ki.se/om-ki/meritportfolj-for-larare-och-forskare).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor

Ur anvisningar till anställningsordning kapitel 3.3

”En biträdande lektor kan ansöka om att befordras till lektor. Ansökan ställs till Rekryteringsutskottet. För att befordras till lektor måste den sökande vid en bedömning av Rekryteringsutskottet uppfylla följande kriterier:

 

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot forskning

Bedömningskrav

1.Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot forskning”.

2.Anslag erhållna som huvudman i nationell eller internationell konkurrens som täcker egen lön i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor. Projektbidrag erhållna i nationell eller internationell konkurrens (så kallade excellensbidrag dvs. erhållet från t.ex. Vetenskapsrådet, European Research Council (ERC), Wallenberg stiftelsen (WAF), eller SSF (Framtidens ledare)) som täcker kostnaderna för löner, hyra, material och övriga projektrelaterade kostnader för forskningsverksamheten i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor.

3.Förste- och/eller sisteförfattare av ett flertal vetenskapliga artiklar (peer-reviewed) ide främsta internationella vetenskapliga tidskrifterna under ett flertal år efter disputation, med tyngdpunkt på meriteringsperioden som biträdande lektor.

4.Självständig forskningslinje som av oberoende experter och institutionsledning bedöms ha utmärkt framtida potential för den individuella forskaren och den aktuella institutionen.

5.Dokumenterad god förmåga att leda en egen forskningsgrupp, inklusive personalansvar och handledning av doktorander och/eller postdoktorer, till framgångsrika vetenskapliga resultat och ett gott arbetsklimat samt dokumenterad god samarbetsförmåga.

6.Erfarenhet av uppdrag för det vetenskapliga samhället, såsom styrelseuppdrag, interna bedömningskommittéer, institutionsuppdrag, organisation av kurser och konferenser samt redaktörsuppdrag är meriterande.

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot utbildning och forskning

Bedömningskrav

1.Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot utbildning och forskning”

2.Högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens i enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

3.Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och under minst 3 år och med dokumenterad hög kvalitet.

4.Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

5.Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer och för olika grupper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

6.Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning ochsom har presenterats nationellt eller internationellt.

7.Tydlig plan för sin egen pedagogiska verksamhet (inklusive pedagogisktutvecklingsarbete) som är av hög kvalitet och med stor framtidspotential.

Om den sökande bedöms uppfylla alla ovanstående kriterier beroende på spår ska den sökande bedömas av två ämnessakkunniga och uppfylla de generella behörighetskrav som gäller vid anställning av universitetslektor vid Karolinska Institutet.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4702/2019
Kontakt
 • Maria Feychting, Professor , +46 8 524 87465
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 070-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
 • Anne Boström, SEKO, 08-524 875 79, anne.bostrom@ki.se
 • Niklas Andersson, OFR , 08-524 874 19, niklas.andersson@ki.se
Publicerat 2019-09-17
Sista ansökningsdag 2019-10-01

Takaisin avoimiin työpaikkoihin