Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning om hjärnans funktion - från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 450 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Region Stockholm, Karolinska Universitetssjukhuset samt S:t Eriks ögonsjukhus. Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet.
Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Varje år drabbas 16 miljoner människor av stroke och nästan 6 miljoner avlider. Bland de överlevande har hälften av patienterna kvarstående funktionsbortfall. I Sverige drabbas årligen 23 000 personer av stroke och det är den tredje vanligaste dödsorsaken. Stroke kan orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan. Inom forskargruppen Stroke finns flera spännande projekt.

Forskningsgruppen Stroke består av nio personer och leds av professor Nils Wahlgren. Hemsida till forskargruppen finns på adressen http://ki.se/cns/nils-gunnar-wahlgrens-forskargrupp

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Vi annonserar nu ut ett hälsoekonomiskt doktorandprojekt inom ramen för studien Efficacy oF Fluoxetine – a randomisEd Controlled Trial in Stroke (EFFECTS). EFFECTS är en akademikerdriven randomiserad, kontrollerad studie där vi undersöker om en kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med placebo om dagen i 6 månader efter akut stroke kan förbättra patientens funktionsförmåga. Behandlingen påbörjas inom 2-15 dager efter strokeinsjuknandet och pågår under 6 månader. Patienten följs under 12 månader.

EFFECTS leds av medicine doktor Erik Lundström, sektionsöverläkare vid strokeavdelning R15, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och dr Lundström kommer att vara huvudhandledare. 

Fluoxetin är en selektiv återupptagshämmare (SSRI) och används ofta till att behandla depression. Nu vill vi använda läkemedlet på en annan indikation – återhämtning efter stroke. Djurförsök har visat att fluoxetinbehandling leder till nybildning av hjärnceller inom det skadade området och till att perioden för skadeläkning kunnat förlängas. Troligen sker detta genom att fluoxetin påverkar hjärnans plasticitet. Ytterligare en mekanism hos fluoxetin är att den uppreglerar det adrenerga nervsystemet, vilket kan medföra att patienterna skulle bli mindre trötta.

Studier på människor har också visat positiva resultat av SSRI efter stroke. FLAME-studien (Fluoxetine on Motor Rehabilitation After Ischemic Stroke) är den hittills största studien som utvärderat effekten av fluoxetin vid stroke. FLAME inkluderade 118 patienter med ischemisk stroke och motoriskt bortfall. Andelen patienter som var fysiskt oberoende efter 3 månaders behandling var i absoluta tal 17 % högre i gruppen som fick 20 mg fluoxetin per dag jämfört med dem som hade fått placebo. Detta är en mycket stor effekt och kan jämföras med acetylsalicylsyra där effekten är 1,3 % och vård på strokeenhet 5 %. Resultaten från FLAME behöver bekräftas i en större strokepopulation och inkludera patienter också med andra bortfallssymtom än motoriska. Dessutom återstår att undersöka om effekten kvarstår efter behandlingens slut. 

EFFECTS startades den 20 oktober 2014 och i början av april 2016 har vi inkluderat 312 individer vid 28 aktiva center. Målet är 1 500 patienter vid ett 30-tal center i Sverige. Vi beräknar att inkluderingen är klar mars 2019 med den sista uppföljningen ett år senare. Detaljerad information finns på studiens hemsida www.effects.se.

Syftet med EFFECTS är att undersöka om behandling med en kapsel fluoxetin 20 mg per dag under 6 månader efter akut stroke förbättrar patientens funktionsförmåga. Vi inkluderar både ischemisk och haemorrhagisk stroke.

Doktoranden kommer att driva forskningsprojekt i samråd med huvudhandledare, delta i datainsamling och analys av materialet.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Tidigare erfarenhet från forskning så som examensarbeten är en merit.

Färdigheter och personliga egenskaper
Genomgången läkarutbildning är ett krav för att kunna antas. Praktisk erfarenhet av hälsoekonomi är meriterande för att genomföra denna forskarutbildning och kommer därför att värderas högt. Andra dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet samt analytisk skicklighet kommer att meriteras i urvalsprocessen. Goda kunskaper i både svenska och engelska (tal och skrift) är ett krav. Förmåga att kunna arbeta i grupp och internationell miljö är ett krav.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Utbildningsbidrag (år 1) samt anställning som doktorand (år 2, 3 och 4) är den vanligaste försörjningen för doktorander vid KI. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1515/2016
Kontakt
  • Erik Lundström, forskare, 08-517 746 97, erik.lundstrom@ki.se
  • Kajsa Agnevik, personaladministratör, 08-524 832 82
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
  • Gunnel Brolin, OFR, 08-524 810 63
  • Gunnar Stenberg, Seko, 08-524 880 75
Sista ansökningsdag 2016-04-24

Tillbaka till lediga jobb