Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för laboratoriemedicin består av sju avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Samtliga avdelningar bedriver verksamhet i nära kontakt med kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset. Institutionens utbildningsverksamhet bidrar till flertalet program och kurser inom KI:s totala utbildningsutbud.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM)
Robert Månssons forskningsgrupp söker en doktorand inom området epigenetik och transkriptinell reglering i kronisk lymfatisk leukemi och bioinformatik. Projektet syftar till att förstå de epigenetiska och gen-regulatoriska förändringar som utgör den bakomliggande orsaken till utvecklingen av sjukdomen. Detta kommer studeras m.h.a. avancerad flödescytometri, molekylärbiologi och hel-genomsekvenserings metoder. Analys av sekvenseringsdata kommer vara en substantiell del av projektet. I ett bredare perspektiv är tanken att vi genom ökad förståelse av bakomliggande molekylära mekanismer ska kunna förbättre terapi och utveckla nya behandlingsformer.

Doktorandtjänsten pågår under fyra år och stöds av KID program på Karolinska Institutet och av Robert Månssons anslag.

Mer information om gruppen finns att finna här.

Projektet och doktorandens uppgifter 
Sökanden förväntas vara skicklig och entusiastisk forskare med stort engagemang för att genomföra grundläggande forskning. Han eller hon förväntas spela en viktig roll i att utarbeta vetenskapliga hypoteser, experimentell utformning, experiment, analys av data (inklusive bioinformatisk analys sekvenseringsdata) och presentation/publicering av resultat. Sökanden måste kunna arbeta i en gruppmiljö men behålla tillräcklig självständighet för att undersöka sina resultat från en konceptuell inriktning.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Sökande ska ha en relevant utbildningsbakgrund inom bioteknik, kemi, genetik, immunologi, molekylär biologi, cell biologi, biokemi, bioinformatik eller liknande. Tillräcklig kunskap i matematik och programmering för att kunna ta till sig den bioinformatik som krävs för projektet är ett krav. Kandidater med en bakgrund som kombinerar biologi, matematik och programmering uppmuntras att ansöka. Flytande engelska i tal och skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Utbildningsbidrag (år 1) samt anställning som doktorand (år 2, 3 och 4) är den vanligaste försörjningen för doktorander vid KI. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-1618/2016
Kontakt
  • Forskarassistent Robert Månsson , e-mail: robert.mansson@ki.se
Facklig företrädare
  • Karin Olsson, SEKO, karin.olsson@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Emilie Hultin, SACO, 08-585 811 68, emilie.hultin@ki.se
Publicerat 2016-04-14
Sista ansökningsdag 2016-05-05

Zurück zu Stellenangeboten