Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa

- med inriktning mot forskning

Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?

Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med målet att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå. Forskningen vid institutionen syftar till att kartlägga hälsans bestämningsfaktorer, samt till att utveckla och utvärdera individinriktade och strukturella åtgärder för att förbättra hälsan. Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Vid institutionen finns 12 forskargrupper, omkring 110 forskarstuderande och cirka 140 anställda.

Danderyds sjukhus har en av Sveriges största akutmottagningar med 90 000 besök under 2022 och ca 50 000 vårdtillfällen per år. Här finns stora möjligheter att bedriva forskning inom det internmedicinska området, med särskilt fokus på äldre patienter liksom patienter med utländsk bakgrund som utgör en allt större del av patienterna.

Ämnesbeskrivning

Global medicin är ett tvärvetenskapligt ämne, inom ämnesområdet global hälsa. Global medicin omfattar studier av icke-smittsamma sjukdomar med inriktning på hälsan och välbefinnandet hos befolkningar över hela världen. Ämnet omfattar olika aspekter av hälso- och sjukvård, medicinsk forskning och folkhälsa. Eftersom fältet spänner över ett stort antal sjukdomar fokuserar forskningen inom global medicin på faktorer som är gemensamma, såsom riskfaktorer och hälsosystems struktur för att möta sjukdomar och överföring och anpassning av kunskap mellan länder. En viktig del är forskning och utbildning kring orsaker till variationen inom sjukdomar mellan populationer på olika inkomstnivåer globalt. Forskningen inom ämnet omfattar även prevention och vård med målet att alla människor ska ha möjlighet att uppnå bästa möjliga hälsa och ha god tillgång till hälso- och sjukvård. Olika metoder ofta i kombination med varandra används inom området till exempel epidemiologiska metoder, interventioner, implementeringsforskning, hälsoekonomisk utvärdering, kvalitativa metoder, policyforskning samt klinisk och laborativ forskning.

Din roll

Du ska leda och driva forskning inom global medicin för att bygga en stark och konkurrenskraftig verksamhet. Du ska aktivt söka forskningsanslag, samt ha ett nära samarbete med både svenska och internationella aktörer inom området global medicin. Anställningen omfattar också handledning av doktorander och postdoktorala forskare samt planering och undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Anställningen som lektor är förenad med anställning som lägst specialistläkare i internmedicin vid Danderyds sjukhus. Den kliniska anställningens omfattning är 30 procent. Det innebär att du kommer att ha ett samordningsansvar för utbildningar inom global hälsa vid KI och på Danderyds sjukhus.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som lektor med inriktning mot forskning är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, har visat god pedagogisk skicklighet, utmärkt vetenskaplig skicklighet samt klinisk skicklighet (se anvisningar till anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet.).

Du ska vara en internationellt erkänd forskare inom global medicin med vetenskapliga upptäckter där dina egna insatser har varit betydelsefulla. Du ska ha en forskningsplan av hög kvalitet som tar hänsyn till globala medicinska hälsoutmaningar. Du ska ha erfarenhet av att leda forskningsprojekt inom området samt ha erhållit forskningsbidrag i konkurrens. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå samt handledning av studenter på grund- och avancerad nivå liksom forskarnivå krävs också för tjänsten. 

Du ska vara väl förtrogen med epidemiologisk metodik och tvärvetenskaplig forskning, gärna med translationell ansats. Du ska ha erfarenhet av att arbeta i både höginkomstländer och låg- och medelinkomstländer.

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som lägst specialistläkare vid verksamhetsområdet internmedicin och infektion, Danderyds sjukhus och därför ska du inneha läkarexamen samt specialistbevis i internmedicin samt uppfylla Socialstyrelsens krav för utövandet av läkaryrket i Sverige. Eftersom tjänsten innefattar klinisk anställning ska den sökande förutom engelska, besitta kunskap och färdighet i svenska (C1-nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

Bedömningsgrunder 

Anställningen har inriktning mot forskning. Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet. Viktning av meriter kommer att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2) samt klinisk skicklighet (1).

Vid anställning som lektor vid Karolinska Institutet gäller de behörighetskrav och bedömningsgrunder som anges i anvisningar till anställningsordningen i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är särskilt meriterande att du har uppvisat

 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta kliniskt i låginkomstländer.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskningssamarbete i låginkomstländer och medelinkomstländer.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskningskommunikation med det omgivande samhället.

Det är meriterande att du har uppvisat

 • God kunskap i andra språk än svenska och engelska, som till exempel arabiska, franska, portugisiska eller spanska.

Därutöver gäller även att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor (eller ha motsvarande kompetens) enligt SUHF:s rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas vid anställningen du inom ramen för anställningen genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Det är utifrån en sammantagen helhetsbedömning av de sökandes meriter och skicklighet som Karolinska Institutet bedömer vilken av de sökande som har de bästa förutsättningarna att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vad erbjuder vi?

En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla.  Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Som specialistkompetent läkare inom Region Stockholm är du en del av världens största hälso- och sjukvårdssystem där kunskapsutveckling och fokus på en bättre och mer jämlik hälsa är i fokus.

Placering: Solna samt Danderyds sjukhus

Institutionen för global folkhälsa

Danderyds sjukhus

Ansökan

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: personligt brev samt CV och meriter inklusive beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio). Ansökan kan uppdateras framtill sista ansökningsdatum. Efter detta datum går det inte att uppdatera ansökan.

Granskning av meriter genomförs av externa sakkunniga, i de flesta fall både nationella och internationella. Av den anledningen är det en förutsättning att handlingarna inkommer på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

För den kliniska anställningen vid Danderyds sjukhus krävs följande handlingar som ska bifogas ansökan:

 • Bevis på läkarlegitimation
 • Specialistbevis i internmedicin från Socialstyrelsen

Befattningsnivå för klinisk anställning (överläkare, biträdande överläkare, specialistläkare) fastställs av Danderyds sjukhus innan beslut om anställning fattas.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer STÖD 2-3779/2023
Kontakt
 • Marie Hasselberg, marie.hasselberg@ki.se
 • Andreas Kling, andreas.kling@regionstockholm.se
Facklig företrädare
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Magnus Anå, OFR, magnus.ana@ki.se, Saco-S,saco@ki.se
 • Läkarförbundet, 08-7903300
Publicerat 2024-05-17
Sista ansökningsdag 2024-07-29
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb