Karolinska Institutet, en av KI:s institutioner

Karolinska Institutet (KI) gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential. Satsningen görs för forskning inom medicinsk vetenskap och avser grundforskning och kliniskt inriktad forskning. Upp till åtta anställningar som forskare (förlängning av tidigare anställning som forskarassistent vid KI, två års finansiering) ingår i satsningen. Anställningarna finansieras av Karolinska Institutets Fakultetsnämnd.

Arbetsuppgifter
De forskare som erhåller dessa strategiska medel förväntas genomföra forskning i ett ämnesområde inom medicinsk vetenskap.

Behörighet
Sökande ska bedriva självständig forskning av hög kvalité med egen, etablerad forskningslinje.

Den sökande ska vid tidpunkten för ansökan inneha en anställning som forskarassistent (enligt Högskoleförordningens meriteringsanställning), som löper ut under tiden 2020-01-01 – 2020-12-31, och då ha innehaft denna under sammanlagt fyra år. Den sökande kan åberopa avräkningsbar tid om det finns särskilda skäl.

Med särskilda skäl avses:

 • föräldraledighet
 • förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer,
 • plikttjänstgöring inom totalförsvaret,
 • längre sjukdom,
 • allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader),
 • specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader)

Skäl, datum och omfattning ska tydligt specificeras i ansökan och ska styrkas med intyg.

Bedömningsgrunder
Vid bedömning av de sökande läggs särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.
Den sökande ska under de senaste åren ha publicerat väl i internationellt ledande tidskrifter för sitt ämnesområde, med en framträdande plats i författarlistorna, företrädesvis som förste och senior författare.

Sökande ska, företrädesvis som huvudsökande, ha erhållit god och extern finansiering under de senaste åren, samt ha förmågan att erhålla ytterligare finansiering.

Bedömning av de sökande görs utifrån vetenskaplig skicklighet baserat på två bedömningskriterier; Sökandes kompetens och Projektets vetenskapliga kvalitet.

För mer information om anställningen och bedömningskriterier vänligen besök vår hemsida.

Ansökningsförfarande
Ansökan görs via rekryteringssystemet Varbi. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska:

 • Personligt brev
 • Ansökningsformulär
 • Sökandes anställningsavtal som forskarassistent
 • Intyg från prefekt vid mottagande institution på Karolinska Institutet om att sökande bereds möjlighet att forska vid institutionen med tillsvidareanställning om sökande tilldelas medel genom utlysningen.

Förlängning av forskarassistentanställning
Mottagande institution tilldelas ett rambelopp på 1 000 000 SEK per år i två år. Dessa medel avser anställning och ska användas som lönemedel samt för löneomkostnader relaterade till anställningen.

Anställningen som forskare är en tillsvidareanställning. Utbetalning av medel sker under förutsättning att anställningen påbörjas vid någon av Karolinska Institutets institutioner senast tolv månader efter det att anställningen som forskarassistent har upphört. Anställningen avtalas med mottagande institution, som också sätter lönen.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2110/2019
Facklig företrädare
 • Torkel Falkenberg, SACO, 08-524 838 68
Publicerat 2019-04-03
Sista ansökningsdag 2019-04-29

返回职位空缺页面